HELDAGSKONFERANSE

HVA BETYR DE NYE PERSONVERNREGLENE FOR DIN VIRKSOMHET? +PRESENTASJON AV FORSLAG TIL NYTT LØNNSSYSTEM I LANDSOVERENSKOMSTEN MELLOM AAF OG HK
4. OKTOBER KL. 10.00 - 16.00, I AOF'S LOKALER

10 - 12.30 EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Vi får nye regler for personvern  som gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Advokat Svein Steinfeld Jervell informerer om hvilken betydning dette får for våre personal- og medlemsregistre.   

12.30 - 13.30 Lunsj

13.30 - 16.00 Presentasjon av forslag til nytt lønnssystem i Landsoverenskomsten AAF - HK.  Utvalget nedsatt i forbindelse med hovedoppgjøret i 2016 forklarer tankene bak forslaget. Det blir rom for spørsmål og kommentarer. 

Konferansen blir streamet live av LO-Media for medlemsforetak rundt i landet som ikke har anledning til å delta på konferansen. 

Nyttig og lærerikt seminar om ledelse, 22. – 23. august 2017 i Trondheim

Kursleder Tor Høst.jpg

 

«Takk for nyttig og bra kurs denne uken. Ser fram til flere slike samlinger». Dette var en av de mange positive tilbakemeldinger på seminaret om ledelse som AAF arrangerte 22. – 23. august i Trondheim. Temaet var «Ledelse i et helhetlig perspektiv» med vekt på rolleavklaring, og leders adferd, personlighetstrekk og situasjonsforståelse.

 

Kursleder var Tor Høst fra Høgskolen i Oslo og Akershus med mange års erfaring fra lederopplæring og lederutvikling.

 

Ett av AAFs satsingsområder er å medvirke til at det utvikles en god ledelses- og personalpolitikk i medlemsforetakene. Foruten å arrangere kurs og konferanser for ledere, tilbyr vi interne kurs for ledelsen i det enkelte foretak. AAF tilbyr også i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet «LeA Organisasjon og ledelse» som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. Vi minner om søknadsfristen 15. november for å delta på «Organisasjon, prosjekt og prosjektendring» våren 2018: http://www.aaf.no/organisasjonsendring-prosjekt-og-prosjektledelse

 

 

SEMINAR - LEDELSE ET HELHETLIG PERSPEKTIV


Seminaret finner sted 22. og 23. august  i Trondheim.

 Kursleder er Tor Høst som er høyskolelektor ved HiOA hvor han blant annet er ansvarlig for organisasjon og ledelse i LeA. Høst har også arbeidet med lederutvikling i fagbevegelsen og offentlig sektor.

Tor Høst er kjent som en dyktig kursleder og ledelse er hans spesialfelt. I seminaret vil han særlig fokusere på følgende ledelsesområder:

·         Roller
·         Adferd
·         Personlighetstrekk
·         Situasjonsforståelse

Kursstart: 22. august kl 12
Kursslutt: 23. august kl 12
Kurssted: Trondheim – Hotell Nova/ Folkets Hus Trondheim
Pris: gratis kurs. AAF dekker eventuelle kostnader til reise og opphold.   

 

Nytt i mai

Vellykket debattmøte: AAF har sammen md HK gjennomført et debattmøte over temaet "Stillingsutvalget - kamparena eller samarbeidsforum" med flott oppmøte og stort engasjement. Både AAF og HK har fått gode tilbakemeldinger på møtet. Vi planlegger flere slike debattmøter i samarbeid med HK i fremtiden.

Nytt medlem: AAF ønsker Fellesforbundet Flyarbeidernes Forening Avdeling 185 hjertelig velkommen som nytt medlem i AAF.

colourbox4709547-flyturbin.jpg

Første kurs i høst: Etter tilbakemeldinger fra medlemsforetak rundt i landet gjennomfører AAF enkelte kurs og konferanser utenfor Oslo-området. Vi starter med det første kurset i høst, som finner sted i Trondheim 22. og 23. august. Kurset er i serien «Bli trygg i lederrollen" med tema "Rolleforståelse". Kursleder er Tor Høst fra Høgskolen i Oslo og Akershus.  Sett av dagene i kalenderen!

SSB tar over lønnsstatistikkarbeidet og nytt tema for faglig samling

SSB tar over arbeidet med lønnsstatistikken for medlemsforetakene i AAF

AAF er strålende fornøyd med at Statistisk Sentralbyrå har sagt seg villige til å påta seg arbeidet med innsamling og bearbeiding av lønnsdata til vår lønnsstatistikk. Fordelene med å overlate arbeidet til SSB er mange. Vi sikrer et kvalitativt bedre tallgrunnlag og en lønnsstatistikk med høy faglig troverdighet. Ettersom SSB baserer tallgrunnlaget på A-meldingene, slipper vi den tidkrevende og omstendelige manuelle datainnsamlingen vi har drevet med hittil. Dette innebærer en stor forenkling både for oss og dere.

De eneste dataene AAF trenger fra dere nå, er lister over ansatte som følger Landsoverenskomsten mellom AAF og HK i foretak med flere tariffmessige lønnssystemer. AAF har skaffet programvare som skal sikre personvernet i overføringen av disse dataene. Vi tar kontakt med gjeldende foretak innen kort.   

Handel og Kontor Norge og AAF har stått sammen om å få en avtale med SSB. Dette har vært en krevende prosess siden SSB i alle øvrige lønnsstatistikker tar utgangspunkt i lønnstallene for september måned. Ettersom tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten mellom AAF og HK tidligst kan starte 1. september, blir de ordinære lønnsutrekkene ubrukelige for vårt formål. SSB har nå gått med på å lage en spesialrapport for AAF-området med utgangspunkt i et senere lønnsuttrekk. Lønnsstatistikken vil foreligge 1. juni, i god tid før mellomoppgjøret.

AAF vil takke medlemsforetakene som har endret STYRK-kode-rapporteringen i tråd med våre anbefalinger. Bedre samkjøring av kodebruken vil gjøre lønnsstatistikkene mer anvendelige.

Forslag til tema for samling i høst

AAF har mottatt forslag fra Industri Energi til nytt tema for en av våre faglige samlinger i høst. De foreslår at vi ser på konsekvensene de nye EU-reglene for datasikkerhet vil få  foretakenes medlemsregistre og personalregistre. AAF synes dette er et strålende forslag og kommer tilbake med tid og sted for denne samlingen når høstens aktiviteter blir lagt fram.

FROKOSTSEMINAR 20. APRIL - Hvordan håndtere ansatte med rusproblemer?

Innledere er Camilla Bakkeng og Stein Owe.

Camilla Bakkeng er fagansvarlig og seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Hun arbeider med å trene og lære opp ledere og HR-ansvarlige i den vanskelige rus-samtalen. Hun gir råd og veiledning i konkrete saker og bistår foretak med å forebygge rusproblematikk.

Bakkeng vil snakke om den nødvendige samtalen, leders verktøy for å ta tak i problemstillingen tidlig og samtalen basert kun på bekymring. Hva skal vi som ledere eller HR-ansvarlige se etter?

Advokat Stein Owe arbeider i DALAN advokatfirma DA, som nå ivaretar AAF’s advokattjeneste.

Owe arbeider hovedsakelig med ulike arbeidsrettslige problemstillinger, men har også bred erfaring fra flere andre rettsområder.

Han prosederer jevnlig saker for domstolene og har møterett for Høyesterett.

På møtet vil han i det vesentlige snakke om stillingsvernet ved rusproblemer og hvilke krav og muligheter som vil gjelde for arbeidsgiver i slike situasjoner.

HMS KURS FOR LEDERE

Tilfredsstiller krav om dokumentert HMS-kurs for bedriftens leder

Som leder har du nå mulighet til å gjennomføre ditt lovpålagte HMS kurs - på en dag!

Hvorfor bør du ta kurset?
Alle arbeidsgivere er pålagt å gjennomføre kurs i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i følge § 3-5 i Arbeidsmiljøloven.
HMS kurset fra AOF tilfredsstiller også kravene til emner som er satt opp for kurset, og har varighet på 6 timer som er minimum for det som ansees nødvendig for å dekke de pålagte emner. Om kravet til opplæring heter det blant annet at: Opplæringen er personlig og kan ikke delegeres.

Et kurs av høy kvalitet
AOF har fått svært gode tilbakemeldinger på sine HMS kurs og alle medlemmer av AAF når nå en mulighet til å gjennomføre det lovpålagte kurset på en dag.  Det er lagt opp til veksling mellom å ta opp tema teoretisk og hvordan løse det i praksis og med konkrete, praktiske tilfeller. Kursdeltakerne får her god anledning til å ta opp egne problemstillinger og får nyttig tilbakemeldinger med henvisning til lovteksten og i form av gode råd og eksempler.

Emneoversikt, dette lærer du:

  • Det systematiske HMS-arbeidet, fokus på leders ansvar og plikt til å bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS- systemer
  • Innføring i Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og andre aktuelle forskrifter
  • Risikovurderinger og internkontroll
  • Roller og oppgaver innen HMS-arbeidet for ledere, verneombud, medlemmer av AMU og bedriftshelsetjenesten
  • Krav til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet
  • Fokus på et godt arbeidsmiljø for alle

Hvem passer kurset for?
HMS kurs tilpasset arbeidsgiver og andre typer ledere.
Passer også godt for alle som vil ha en innføring i bedriftens systematisk HMS-arbeid og de krav til HMS som stilles i arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften.
 
Målet med kurset
Målet med kurset er at kursdeltaker skal ha gjennomført opplæring som tilfredsstiller kravene til opplæring av arbeidsgiver.
Målet med kurset er i tillegg å utvikle god forståelse for HMS-arbeid, der samarbeidet mellom mennesker står i sentrum. Kurset gir også grunnlag for å utvikle sikre og gode arbeidsforhold på en systematisk måte..

Forkunnskaper
Ingen krav
 
Varighet
1 dag med undervisning som også er lagt opp til konstruktiv dialog mellom kursleder og deltakerne og deltakerne i mellom.
 
Inkludert i kurset
Alle kursdeltakere får fyldig dokumentasjon som inneholder kurspresentasjon, utdrag av Arbeidsmiljøloven og forskriftene. I tillegg får du læreboken "Strategisk HMS-arbeid i bedriften" skrevet av kursleder Sikke Otteren. Boken er et nyttig oppslagsverk i HMS arbeidet og har et fullstendig eksempel på hvordan internkontrollen kan gjøres. Det serveres nydelig lunsj, kaffe og forfriskninger.
 
Annen viktig informasjon
I kurset er det lagt opp til interessante, målrettede og gode eksempler, svar på deltakernes spørsmål og utfordringer i bedriftens HMS-arbeid. Kurset tilfredsstiller de lovpålagte krav til opplæring av arbeidsgiver og ledere som stilles i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

Deltakere som kommer tilreisende kan få reisekostnadene, rimeligste alternativ, dekket av AAF i etterkant. Dette gjelder en deltaker per foretak.Kan du ikke delta denne dagen?
Prøv videokurset HMS for ledere - det beste fra film og e-læring kombineres med velprøvd pedagogikk og faglig kompetanse. For mer info og bestilling, send e-post til hms@aof.no.
 

Informasjon fra AAF

Datoer for kurs og konferanser vår 2017

15. mars: Heldagskurs HMS for ledere
20. april: Frokostmøte «Hvordan håndtere ansatte med rusproblemer»  Innledere: Fagansvarlig/ seniorrådgiver Camilla Bakkeng, Akan kompetansesenter og Advokat Stein Owe, Dalan advokatfirma.  
23. mai: Halvdagskonferanse «Hva er mandatet til Stillingsutvalgene?» paneldebatt med Handel og Kontor.
7. juni: Årsmøte NB! Denne gangen kl. 14 med påfølgende jubileumsmiddag

STYRK-koder
AAF og HK arbeider med å finne en enklere og bedre måte å samle inn lønnsstatistikk fra medlemsforetakene i AAF. Får vi det som vi ønsker, vil innsamlingen gå via Statistisk sentralbyrå og vi slipper den tidkrevende og omstendelige manuelle datainnsamlingen, som vi har drevet med hittil. Fordelene med en slik ordning er mange.  Vi sikrer et kvalitativt bedre tallgrunnlag og arbeidet med innsamlingen blir enklere både for oss og for dere.
Skal vi få dette til, krever det en bedre samkjøring og mer presis rapportering av stillingskodene vi kaller STYRK-koder i A-meldingsrapportering til myndighetene. Bruken av STYRK-koder blir avgjørende for inndelingen av statistikken, blant annet for å kunne skille de valgte fra de ansatte og for å kunne dele inn i ulike stillingsgrupper. AAF har utarbeidet en veileder med stillingskodene dere skal benytte. Denne veilederen blir innen kort sendt ut til lønnsansvarlige i det enkelte foretak. Vi henstiller alle om å utføre endringene AAF foreslår.


Avregningsskjema for beregning av kontingenten
AAF har sendt ut avregningsskjema for beregning av kontingenten for 2017. Hittil har vi fått inn opplysninger fra ca halvparten av våre medlemsforetak. Fristen for å returnere skjemaet går ut i morgen. Vi henstiller alle til å svare på avregningsskjemaet.