Tilbud rammeavtaler pensjon og praktisk hjelp GDPR

Praktisk hjelp implementering GDPR 

AAF er rimelig sikker på at fristen for innlemmelse av den nye personvernforordningen i EØS-avtalen blir utsatt til høsten. De av dere som har panikk for dette arbeidet, kan dermed trolig puste med magen. AAF vil sende ut en sammenfatning av arbeidet som har foregått i vårt personarbeidsutvalg over påske. I tillegg får dere rabatt ved kjøp av en praktisk trinnvis personvernpakke tilpasset det enkelte foretak fra våre advokater ved Brækhus advokatfirma. AAF har sett på tilbudet, som er praktisk rettet og ser veldig bra ut. Vi håper sammenfatningen fra arbeidsgruppa og tilbudet fra Brækhus vil være til hjelp for de som ennå ikke har kommet i gang med dette arbeidet.
 

Tilbud rammeavtale pensjon presenteres 8. mai

Som representant for 120 medlemsforetak er AAF i gang med å innhente tilbud på rammeavtaler pensjon fra de ulike pensjonstilbyderne. Framforhandlede rammeavtaler for innskuddspensjon og hybridpensjon blir presentert på et medlemsmøte 8. mai.  Dette er et frivillig tilbud til medlemmene, men vi ser ikke bort i fra at det kan lønne seg å sjekke hvilke vilkår vi kan tilby i denne sammenhengen. Alle medlemsforetak er hjertelig velkommen til presentasjonen 8. mai kl. 10 -12 Oslo Kongressenter - Forum. 

Lederstudiet "Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen" ved OsloMet, blir en realitet

Vi i AAF er veldig glade for at det nye studiet i samarbeid med OsloMet:"Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen", blir en realitet. Vi gjør oppmerksom på at dette lederstudiet er ikke faglig overlappende med vårt nåværende lederutdanning LeA. De som tidligere har tatt LeA er hjertelig velkommen til å bygge videre på deres formelle lederkompetanse og høste nye studiepoeng. Søknadsfrist: 25. mai, se lenke til studiet under. 

LEDELSE PÅ NORSK

Tankesmien Agenda arrangerte i oktober 2017 en paneldebatt om den norske ledelsesmodellen og dens betydning for velferdsstaten. Den norske modellen kjennetegnes ved flat organisering, høy medbestemmelse og tillit, noe som er en medvirkende årsak til at Norge har høy produktivitet, økt omstillingsevne og lavere konfliktnivå. 

Det nye høgskolestudiet i ledelse bygger på denne modellen. Les mer om paneldebatten her.

agendalogo.png

WEBINAR

Hvilke regler gjelder for varsling og varslingsrutiner? - Et webinar for AAF-medlemmer

Varsling er positivt, og varsler og varslere må behandles korrekt! 

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter med mer enn 5 ansatte utarbeider egne rutiner for varsling. 

I dette webinaret skal vi se på hvilke grunnleggend regler som gjelder for varsling, og hvilke grep du må ta for å sikre at din virksomhet oppfyller lovkravene.

Webinaret er eksklusitvt for AAFs medlemmer, og retter seg til alle som arbeider med personalansvar og HR i medlemsforetakene. 

Webinaret er en live-sending, som holdes AAFs faste rådgiver, advokat Eivind Arntsen

Webinaret avholdes onsdag 14. februar kl 10.00

 

Informasjon advokaten: "Seksuell trakassering"

Seksuell trakassering er et tema som for alvor ble aktuelt etter #metoo-kampanjen i 2017 og Giske-saken. Men hva er egentlig seksuell trakassering? Og hvilke regler gjelder for oppfølging av seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Innledning

Seksuell trakassering er et juridisk begrep som brukes som en samlebetegnelse på en rekke forskjellige situasjoner som har det til felles at de representerer en uønsket oppmerksomhet av seksuell karakter.

Fenomenet seksuell trakassering er selvsagt ikke nytt, og har eksistert lenge før #metoo kampanjen og den enorme oppmerksomheten temaet fikk i 2017. Fokuset vi i senere tid har fått på trakassering som samfunnsproblem og arbeidsmiljøproblem har imidlertid gitt temaet fornyet aktualitet. Denne artikkelen er skrevet for å hjelpe både arbeidstakere og arbeidsgivere med å forstå hvor grensene for trakassering går, samtidig som vi ser på partenes rettigheter og plikter når man opplever seksuell trakassering.

Nytt høgskolestudium i ledelse i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus

I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus planlegger AAF et nytt høgskolestudium i ledelse med oppstart høst 2018.

Det nye studiet heter «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen». Studiet skal være et alternativ til tradisjonell utdanning i ledelse og organisasjonsfag, hvor det legges vekt på kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens oppbygging og virkemåte, hva som skiller norsk arbeidsliv fra arbeidslivet i andre land og hvilke føringer dette legger på organisasjonsutforming og ledelsespraksis. Utdanningen anvender Arbeidslivbarometeret,
Medbestemmelsesbarometeret, Ledelsesbarometeret og ikke minst studentenes egne arbeidslivserfaringer som ferskvarekunnskap i undervisningen.

Studiet er som LeA organisert som et deltidsstudium over to år med totalt 60 studiepoeng. Det kan enten tas som påbygging til LeA eller som et selvstendig studie og er ment for ledere, personalledere og potensielle ledere i arbeiderbevegelsen. Studiet består av følgende delemner som kan tas separat eller i sammenheng:

- Arbeidslivskunnskap

- Makt og opposisjon

- Organisasjon og ledelse i norske virksomheter

- Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv

Studiet er i stor grad basert på eksterne lærerkrefter og blir derfor relativt kostbart. Vi blir derfor tvunget til å øke studieavgiften til 25 000 kr i semesteret og vil ikke starte studiet med mindre vi er sikret 25 deltakere. I den forbindelse ønsker vi å lodde stemningen for dette lederstudiet med en forhåndspåmelding med frist 30. januar.

AAF håper det er interesse for denne videreutviklingen av LeA. Planen er at «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen» og» LeA Organisasjon og Ledelse» skal gjennomføres annen hver gang slik at vi kan tilby et bredere spekter av høgskoleemner.

stress-im-studium-683px-1024px0.jpg

ENIGHET I MELLOMOPPGJØRET AAF - HK

AAF er fornøyd med at det ble enighet i mellomoppgjøret for Landsoverenskomsten mellom AAF og HK hos Riksmekleren i dag. Det gis et generelt tillegg på 1,3 %, minimum kr 5.300-  på lønnstabellen i LOK med virkning fra 1. mai 2017. Oppgjøret utgjør totalt 2,4% som er på linje med ramma i frontfaget. 

 I tillegg ble partene enige om følgende protokolltekst: På et lite tariffområde som AAF, kan avlønning på enkeltbedrifter innenfor Landsoverenskomsten gi forholdsvis store utslag på lønningsnivåer i statistikken. Statistikkutvalget ber SSB om utdypende opplysninger for å identifisere slike utslag.

Enighet i mellomoppgjøert.jpg

MEKLING mandag 4. desember

Mellomoppgjøret for Landsoverenskomsten AAF-HK går til mekling mandag 4. desember med meklingsfrist kl. 24:00 meklingsdagen. HK har varslet plassfratredelse hvis partene ikke kommer til enighet for HK-organiserte i 22. foretak. De aktuelle foretakene er AOF opplæringskontor, Norsk Arbeidsmandsforbund avd. Øst, Studieforbundet AOF, LO Stat, Norsk Tjenestemannslag, Norsk Post og Kommunikasjonsforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Fagforbundet, Industri Energi, Norsk Jernbaneforbund, Fellesforbundet, EL og IT, Norsk Arbeidsmandsforbund, Forbundet for Ledelse og Teknikk, LO, Framfylkingen, Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek, Norsk Folkehjelp, Norsk Offisersforbund, Forbundet for Ledelse og Teknikk avd 4, Skolenes Landsforbund, Statstilsattes Hus, Norsk Arbeidsmandsforbund Oslo/Akershus og LO Oslo/Akershus. 

Din realkompetanse er gull verdt – skaff deg et kompetansebevis!

Camilla Tomren.JPG

Kompetansefondets konferanse 13. oktober: Trenger «livets skole» også et kompetansebevis?

30 år gamle Camilla Tomren var for få år siden, én av 500 000 ansatte i norsk arbeidsliv uten formell kompetanse. På grunn av mangel på konsentrasjon og motivasjon, droppet hun tidlig ut av skolen og ble slik en del av den dystre statistikken over økt frafall. Hun begynte å jobbe med salg, forsøkte også å ta opp igjen fag som privatist uten å lykkes, men på grunn av arbeidserfaring, fikk hun til slutt fast stilling i en barnehage. – Med dette fikk jeg en ny plattform. Og spurte meg selv hva har jeg lyst til å gjøre? I en av jobbene ble hun også spurt om å være tillitsvalgt og ble slik en del av fagbevegelsen.
          Slik startet Camilla fortellingen om seg selv på konferansen som styret i Kompetansefondet HK-AAF arrangerte 13. oktober. Konferansen var rettet mot ansatte HK-medlemmer og arbeidsgivere som er omfattet Landsoverenskomsten HK-AAF og hadde som tema Trenger «livets skole» også et kompetansebevis? Spørsmålet ble stilt på bakgrunn av hva ansatte og arbeidsgivere må bryne seg mest på om dagen: Omstilling i norsk arbeidsliv. Dette gjelder også foretakene i arbeiderbevegelsen. Er vi godt nok forberedt?

Les hele artikkelen her

  • Les mer om Kompetansefondets Konferanse her
  • Les mer om Kompetansefondet HK-AAF her