RAMMEAVTALE PENSJON HOS SPAREBANK 1

MARKEDETS LAVESTE ADMINISTRASJONS- OG FORVALTNINGSKOSTNADER!

Sparebank 1 ble ubestridt vinner da AAF hentet inn tilbud på rammeavtaler pensjon for vår medlemsmasse. AAF har signert en 5 årig rammeavtale med Sparebank 1, som gir våre medlemmer svært gunstige innkjøpsfordeler. Pensjonsrådgiverne i Garde kjenner ingen pensjonsavtaler som er i nærheten av så god som denne. Rammeavtalen tilbyr trolig markedets laveste administrasjon- og forvaltningskostnader. Her har både små og store foretak har mye penger å spare.

Dette er et frivillig tilbud for AAFs medlemmer. De som ønsker får etter henvendelse tilsendt rammeavtalen. Ta kontakt enten direkte med Sparebank 1, Ståle Nerland tlf 977 79 599/ e-post: Stale.Nerland@sparebank1.no eller med AAF ved Astrid Rødsand tlf. 481 85 004/ e-post adr@aaf.no.

Vi anbefaler foretak som benytter andre leverandører om å sjekke dagens avtale opp mot dette tilbudet. For medlemmer som allerede har avtale med Sparebank 1, gjelder følgende:  

Medlemmer som har innskuddspensjon i SpareBank 1:
-        Vurdere overgang fra aktiv til basis (passiv forvaltning)
-        Vurdere oppstartsprofil av investeringsvalget (alderstilpasset profil)

Medlemmer som har hybridpensjon i SpareBank 1:
-        Rammeavtalen er en videreføring av gjeldende betingelser i fagbevegelsen.

Medlemmer som har ytelsespensjon i SpareBank 1:
 -        Rammeavtalen er en videreføring av gjeldende betingelser i fagbevegelsen.

Hva gjør SpareBank 1?

Sjekker AAFs medlemmer i forhold til rammeavtalen
-        Korrigerer medlemsforetak som eventuelt har avvikende omkostninger i forhold til den             nye avtalen

Gir tilbud i henhold til avtalen til medlemsforetak som ikke benytter SpareBank 1 i dag
-       Frivillig for medlemsforetakene

Øvrige avtaleendringer kan vurderes, hvis ønskelig:
-        Vurdere innskuddsplaner
-        Innskuddssatser (maks 7 %/25,1%)
-        Medlemsinnskudd
-       1. krone (innskuddspensjon)
-        Opptaksalder under 20 år
-        Deltid under 20 %
-        Tilflytting av tidligere pensjonskapitalbevis (innskuddspensjon)

Medlemmer som har åpen ytelsespensjonsordning:
-        Vurdere lukking/avvikling
-        Overgang til hybridpensjon
-        Overgang til innskuddspensjon

 

PODCAST om GDPR

GDPR - de nye EU-reglene om personvern - er nå under innføring i Norge. Med innføringen av GDPR vil det stilles store krav til alle virksomheter som behandler persondata (det betyr i praksis så godt som alle norske virksomheter). Reglene kommer også med nye sanksjoner, med mulighet for skyhøye bøter hvis reglene brytes. (Brudd kan medføre bøter på opptil 20 millioner euro!).

Er du blant de mange som er litt usikre på hva GDPR er og hvordan Datatilsynet følger opp personvernreglene, skal du få en liten «GDPR-gavepakke» i dag.

Forrige fredag hadde jeg gleden av å tilbringe en time med Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon. Resultatet ble en ny episode av Juridisk ABC podcast.

Riktig behandling av personopplysninger

I kjølvannet av innføringen av digitaliserte metoder og moderne programvare for lagring og behandling av personopplysninger er det lett å glemme én viktig ting, nemlig hva som er riktig måte å håndtere de forskjellige dataene på. 

I de fleste virksomheter er innhenting av personalia nødvendig for driften. Det er mange gode grunner til at våre medlemmer må håndtere personopplysninger med forsiktighet og respekt. Personopplysninger er blitt en handelsvare og kan lett misbrukes. «Minst mulig informasjon om andre til færrest mulig personer» er en god rettesnor. Hadde du likt at opplysninger om deg ble behandlet mer eller mindre tilfeldig? Her følger konkrete tips til hvordan medlemmene i AAF kan forhindre at personopplysninger havner på avveie.

AAF har som kjent en avtale med Brækhus advokatfirma. Partner Brede Haglund og hans kollegaer har inngående kjennskap til implementering av reglene og kan bistå konkret med de behovene deres forbund eller virksomhet har.

SPESIELT FOR FAGFORENINGER:

For fagforeninger, tillater EU-forordningen registrerering og behandling også av sensitive opplysninger som fagforeningstilknytning om medlemmene (Artikkel 9.2 d)). Denne tillatelsen gjør det enklere å samle inn og behandle medlemsdata, men det endrer ikke på kravene til formål, korrekthet eller ansvarlig bruk av dataene.
Det er krav om samtykke for behandling av personopplysninger fra nye medlemmer, men hersker fortsatt noe usikkerhet om forbundene trenger samtykke fra eksisterende medlemmer. For å være på den sikre siden, anbefaler AAF forbundene til å innhente slikt samtykke også fra eksisterende medlemmer.  Dere vil trolig ikke få samtykke fra alle medlemmer, men det viktigste er at dere har forsøkt og kan dokumentere prosessen. AAF legger her ved teksteksempler som kan benyttes i forbindelse med innmelding, om personvern til web og eksempel på rutiner ved henvendelser per telefon. 

PRESENTASJON AV RAMMEAVTALE PENSJON

Vurderer foretaket å endre pensjonsordning? Har foretaket gode pensjonsbetingelser?

AAF representerer 120 foretak og har mulighet til å forhandle gode pensjonsbetingelser på vegne av våre medlemmer. Vi er i gang med å hente inn tilbud fra de ulike pensjonstilbyderne og vil velge den beste avtalen i løpet av denne måneden.

Framforhandlede rammeavtaler for innskudds-pensjon og hybrid-pensjon blir presentert for medlemmene tirsdag 8. mai kl. 10 - 12 i Oslo Kongressenter Folkets hus - Forum. Innleder forsikringsmekler Arne Tandstad i Garde. Påmeldingsfrist 2. mai kl. 13.00.

Dette er et frivillig tilbud, men vi ser ikke bort ifra at det kan lønne seg å sjekke hvilke pensjonsbetingelser foretakene tilbys i denne sammenhengen. Alle medlemsforetak er hjertelig velkommen til presentasjonen.

Sted og tid: Oslo Kongressenter tirsdag 8. mai kl 10-12.

penger.jpg

Tilbud rammeavtaler pensjon og praktisk hjelp GDPR

Praktisk hjelp implementering GDPR 

AAF er rimelig sikker på at fristen for innlemmelse av den nye personvernforordningen i EØS-avtalen blir utsatt til høsten. De av dere som har panikk for dette arbeidet, kan dermed trolig puste med magen. AAF vil sende ut en sammenfatning av arbeidet som har foregått i vårt personarbeidsutvalg over påske. I tillegg får dere rabatt ved kjøp av en praktisk trinnvis personvernpakke tilpasset det enkelte foretak fra våre advokater ved Brækhus advokatfirma. AAF har sett på tilbudet, som er praktisk rettet og ser veldig bra ut. Vi håper sammenfatningen fra arbeidsgruppa og tilbudet fra Brækhus vil være til hjelp for de som ennå ikke har kommet i gang med dette arbeidet.
 

Tilbud rammeavtale pensjon presenteres 8. mai

Som representant for 120 medlemsforetak er AAF i gang med å innhente tilbud på rammeavtaler pensjon fra de ulike pensjonstilbyderne. Framforhandlede rammeavtaler for innskuddspensjon og hybridpensjon blir presentert på et medlemsmøte 8. mai.  Dette er et frivillig tilbud til medlemmene, men vi ser ikke bort i fra at det kan lønne seg å sjekke hvilke vilkår vi kan tilby i denne sammenhengen. Alle medlemsforetak er hjertelig velkommen til presentasjonen 8. mai kl. 10 -12 Oslo Kongressenter - Forum. 

Lederstudiet "Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen" ved OsloMet, blir en realitet

Vi i AAF er veldig glade for at det nye studiet i samarbeid med OsloMet:"Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen", blir en realitet. Vi gjør oppmerksom på at dette lederstudiet er ikke faglig overlappende med vårt nåværende lederutdanning LeA. De som tidligere har tatt LeA er hjertelig velkommen til å bygge videre på deres formelle lederkompetanse og høste nye studiepoeng. Søknadsfrist: 25. mai, se lenke til studiet under. 

LEDELSE PÅ NORSK

Tankesmien Agenda arrangerte i oktober 2017 en paneldebatt om den norske ledelsesmodellen og dens betydning for velferdsstaten. Den norske modellen kjennetegnes ved flat organisering, høy medbestemmelse og tillit, noe som er en medvirkende årsak til at Norge har høy produktivitet, økt omstillingsevne og lavere konfliktnivå. 

Det nye høgskolestudiet i ledelse bygger på denne modellen. Les mer om paneldebatten her.

agendalogo.png

WEBINAR

Hvilke regler gjelder for varsling og varslingsrutiner? - Et webinar for AAF-medlemmer

Varsling er positivt, og varsler og varslere må behandles korrekt! 

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter med mer enn 5 ansatte utarbeider egne rutiner for varsling. 

I dette webinaret skal vi se på hvilke grunnleggend regler som gjelder for varsling, og hvilke grep du må ta for å sikre at din virksomhet oppfyller lovkravene.

Webinaret er eksklusitvt for AAFs medlemmer, og retter seg til alle som arbeider med personalansvar og HR i medlemsforetakene. 

Webinaret er en live-sending, som holdes AAFs faste rådgiver, advokat Eivind Arntsen

Webinaret avholdes onsdag 14. februar kl 10.00

 

Informasjon advokaten: "Seksuell trakassering"

Seksuell trakassering er et tema som for alvor ble aktuelt etter #metoo-kampanjen i 2017 og Giske-saken. Men hva er egentlig seksuell trakassering? Og hvilke regler gjelder for oppfølging av seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Innledning

Seksuell trakassering er et juridisk begrep som brukes som en samlebetegnelse på en rekke forskjellige situasjoner som har det til felles at de representerer en uønsket oppmerksomhet av seksuell karakter.

Fenomenet seksuell trakassering er selvsagt ikke nytt, og har eksistert lenge før #metoo kampanjen og den enorme oppmerksomheten temaet fikk i 2017. Fokuset vi i senere tid har fått på trakassering som samfunnsproblem og arbeidsmiljøproblem har imidlertid gitt temaet fornyet aktualitet. Denne artikkelen er skrevet for å hjelpe både arbeidstakere og arbeidsgivere med å forstå hvor grensene for trakassering går, samtidig som vi ser på partenes rettigheter og plikter når man opplever seksuell trakassering.

Nytt høgskolestudium i ledelse i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus

I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus planlegger AAF et nytt høgskolestudium i ledelse med oppstart høst 2018.

Det nye studiet heter «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen». Studiet skal være et alternativ til tradisjonell utdanning i ledelse og organisasjonsfag, hvor det legges vekt på kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens oppbygging og virkemåte, hva som skiller norsk arbeidsliv fra arbeidslivet i andre land og hvilke føringer dette legger på organisasjonsutforming og ledelsespraksis. Utdanningen anvender Arbeidslivbarometeret,
Medbestemmelsesbarometeret, Ledelsesbarometeret og ikke minst studentenes egne arbeidslivserfaringer som ferskvarekunnskap i undervisningen.

Studiet er som LeA organisert som et deltidsstudium over to år med totalt 60 studiepoeng. Det kan enten tas som påbygging til LeA eller som et selvstendig studie og er ment for ledere, personalledere og potensielle ledere i arbeiderbevegelsen. Studiet består av følgende delemner som kan tas separat eller i sammenheng:

- Arbeidslivskunnskap

- Makt og opposisjon

- Organisasjon og ledelse i norske virksomheter

- Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv

Studiet er i stor grad basert på eksterne lærerkrefter og blir derfor relativt kostbart. Vi blir derfor tvunget til å øke studieavgiften til 25 000 kr i semesteret og vil ikke starte studiet med mindre vi er sikret 25 deltakere. I den forbindelse ønsker vi å lodde stemningen for dette lederstudiet med en forhåndspåmelding med frist 30. januar.

AAF håper det er interesse for denne videreutviklingen av LeA. Planen er at «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen» og» LeA Organisasjon og Ledelse» skal gjennomføres annen hver gang slik at vi kan tilby et bredere spekter av høgskoleemner.

stress-im-studium-683px-1024px0.jpg

ENIGHET I MELLOMOPPGJØRET AAF - HK

AAF er fornøyd med at det ble enighet i mellomoppgjøret for Landsoverenskomsten mellom AAF og HK hos Riksmekleren i dag. Det gis et generelt tillegg på 1,3 %, minimum kr 5.300-  på lønnstabellen i LOK med virkning fra 1. mai 2017. Oppgjøret utgjør totalt 2,4% som er på linje med ramma i frontfaget. 

 I tillegg ble partene enige om følgende protokolltekst: På et lite tariffområde som AAF, kan avlønning på enkeltbedrifter innenfor Landsoverenskomsten gi forholdsvis store utslag på lønningsnivåer i statistikken. Statistikkutvalget ber SSB om utdypende opplysninger for å identifisere slike utslag.

Enighet i mellomoppgjøert.jpg

MEKLING mandag 4. desember

Mellomoppgjøret for Landsoverenskomsten AAF-HK går til mekling mandag 4. desember med meklingsfrist kl. 24:00 meklingsdagen. HK har varslet plassfratredelse hvis partene ikke kommer til enighet for HK-organiserte i 22. foretak. De aktuelle foretakene er AOF opplæringskontor, Norsk Arbeidsmandsforbund avd. Øst, Studieforbundet AOF, LO Stat, Norsk Tjenestemannslag, Norsk Post og Kommunikasjonsforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Fagforbundet, Industri Energi, Norsk Jernbaneforbund, Fellesforbundet, EL og IT, Norsk Arbeidsmandsforbund, Forbundet for Ledelse og Teknikk, LO, Framfylkingen, Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek, Norsk Folkehjelp, Norsk Offisersforbund, Forbundet for Ledelse og Teknikk avd 4, Skolenes Landsforbund, Statstilsattes Hus, Norsk Arbeidsmandsforbund Oslo/Akershus og LO Oslo/Akershus.