Arbeidsrett

Oppstart høst 2017

STUDIEINNHOLD

  • Kunnskap om sentrale problemstillinger i rettsforholdet mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker (den individuelle arbeidsretten) herunder rettsregler om ansettelse, rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består og reglene om oppsigelse og opphør
  • Kunnskap om det rettslige forholdet mellom arbeidslivets organisasjoner (den kollektive arbeidsretten) som rettsvirkningene av tariffavtaler og spillereglene for arbeidskonflikter

Emnet gjennomføres som tre samlinger av to (tre) dager og baseres på studentaktive læringsformer som oppgaveløsing, seminarundervisning, muntlig presentasjon og gruppearbeid. I tillegg vil det bli holdt forelesninger og gitt veiledning. 

Emnet avsluttes med en skriftlig skoleeksamen som utgjør 15 studiepoeng.
Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Søknadsfrist 6. juni 2017

Om LeA