Historien bak AAF

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) ble formelt stiftet i møte 18. februar 1997. Tidligere var det avholdt et forberedende stiftelsesmøte 2. oktober 1996, hvor interimsstyre ble valgt til det formelle stiftelsesmøtet.

Bakgrunnen for stiftelsen har sammenheng med det 28. ordinære LO-kongress 1993 som behandlet forslag 1112 fra Sekretariatet i LO: «I samsvar med vedtak på kongressen 1989 foreligger innstilling fra LOs organisasjonsprosjekt kongressen 1993. Innstillingen bygger på omfattende behandling i forbundene og deres lokale organisasjonsledd, som framkommer i eget svarhefte. Prosjektets forslag og Styringsgruppas innstilling presenteres i eget hefte.» Under punkt fire i forslaget uttales det at Kongressen sluttet seg til følgende forslag:

«4.1. Det skal opprettes en egen arbeidsgiverforening for arbeiderbevegelsens organisasjoner og foretak.»

Basert på dette vedtaket ble det opprettet en utredningsgruppe som avga sin innstilling i januar 1996 og som lå til grunn for Stiftelsesmøtet 18. februar 1997.

Pioneren. Skulptur av Per Palle Storm.
Fotograf: Bjørn Grimsrud

Fritz P. Johansen ble valgt som den første daglige lederen av AAF. Administrasjonen basert på daglig leder og en kontorsekretær, ble lagt til Bygningsarbeidernes Hus, Henrik Ibsens gate 7, Oslo, men flyttet til Youngsgata 2 B i april 1998. Administrasjonen flyttet seinere til Youngstorget 4, hvor AAF har sitt kontor i dag. Anders Frydenlund var direktør i foreningen i perioden 2007–2015.