Kurs og konferanser

AAF stimulerer til etterutdanning og kompetanseheving. Vi legger spesielt vekt på å styrke medlemmene i lederrollen gjennom personlig rådgivning, kurs og konferanser og gjennom etableringen av møteplasser for faglig lederfellesskap. Jevnlig arrangerer vi personalforum, frokostmøter og lederforum.  Vi kan også skreddersy interne seminar eller opplæringskurs spesielt tilrettelagt for det enkelte medlemsforetak. 

AAF har etablert frokostmøter som en av flere møteplasser for våre medlemmer.
Hver annen måned inviterer vi til faglige frokostseminarer i sentralt i Oslo, kl. 08:30-10:30.
Frokostseminarene er gratis og åpne for alle.

Neste kurs/konferanse:

"Rolleforståelse" i vår serie med kortkurs "Bli trygg i lederrollen" - 22. august kl. 12.00- 23. august kl. 12.00 på Hotell NOVA/Folkets hus Trondheim. Kursholder: Tor Høst fra HiOA.

 


LeA – Høyskolestudium i organisasjon og ledelse

AAF tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet «LeA Organisasjon og ledelse» som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. LeA ble etablert i 2003 for å gi et godt faglig grunnlag for profesjonell ledelse og personalarbeid i arbeiderbevegelsen. Studiet går over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Studieemnene kan også tas enkeltvis. Søknadsfristen for opptak til studier i høstsemesteret er 6. juni, og 15. november for studier i vårsemesteret.

I arbeidsrett behandles rettigheter og plikter som gjelder i arbeidslivet.

Læringsutbytte 

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskap om sentrale problemstillinger i rettsforholdet mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker (den individuelle arbeidsretten) herunder rettsregler om ansettelse, rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består og reglene om oppsigelse og opphør
  • kunnskap om det rettslige forholdet mellom arbeidslivets organisasjoner (den kollektive arbeidsretten) som rettsvirkningene av tariffavtaler og spillereglene for arbeidskonflikter

Ferdigheter

Studenten kan

  • identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene

Generell kompetanse

Studenten

  • kan arbeide faglig selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • kan strukturere fagstoff

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet gjennomføres som tre samlinger á to (tre) dager og baseres på studentaktive læringsformer som oppgaveløsning, seminarundervisning, muntlig presentasjon og gruppearbeid. I tillegg vil det bli holdt forelesninger og gitt veiledning.

SAMLINGER

Uke 37: 11.-12. september

Uke 41: 9. - 11. oktober

Uke 46: 13. - 14. november

Arbeidskrav

For å kunne framstille seg til eksamen må følende to arbeidskrav være godkjent:

  1. Deltakelse på samlingene er obligatorisk. Ved fravær utover tre dager mister studenten retten til å framstille seg til eksamen.
  2. Studentene skal i løpet av emnet levere ett skriftlig individuelt arbeidskrav på maksimum 4 sider. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å levere en forbedret versjon èn gang innen angitt frist.

Vurderingsform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Emnet avsluttes med en skriftlig skoleeksamen på fem timer som utgjør 15 studiepoeng. Vurderingsuttrykket et er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelse. Tillatte hjelpemidler under eksamen: Ukommenterte lovtekster, forskrifter og tariffavtaler. Ny/utsatt eksamen har lik form som ordinær eksamen og arrangeres i begynnelsen av påfølgende semester.

Pensumliste

Skjønberg og Hognestad:Individuell arbeidsrett. 2014. Gyldendal Juridisk.

Stokke, Nergaard og Evju: Det kollektive arbeidslivet. Kapittel 4. 2013. Universitetsforlaget.

Gerd Engelsrud: Styring og vern. Kapittel III Vern mot diskriminering, kapittel V pkt. 2 om medbestemmelse og kapittel IX om arbeidsmiljø. 2013. Cappelen Damm Akademisk forlag.

Gerd Engelsrud: Oppgaver i arbeidsrett. 2013. Cappelen Damm Akademisk forlag.

Aktuelle lover/forskrifter (oppgis ved studiestart).

Tariffavtaler: Hovedavtalen AAF HK 2010/2013 og Landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor 2014/2016.

Det er mulig å søke i perioden fra og med 1. mai med søknadsfrist 6. juni.
Ta gjerne kontakt med Høgskolen i Oslo og Akershus – hioa.no