KURS OG KONFERANSER

 

ÅRETS TARIFFKONFERANSE

Årets tariffkonferanse - hovedoppgjøret Landsoverenskomsten AAF - HK blir 4. september 

ER VI ORGANISERT FOR Å MØTE UTFORDRINGENE? Arbeiderbevegelsens HR-dag

24. oktober - Oslo Kongressenter Folkets Hus 09.00 - 15.05

Organisasjonsgraden går ned. Arbeiderbevegelsen kjemper i motvind. Økende digitalisering krever nye måter å jobbe på. Noen jobber forsvinner, andre kommer til og mer utdanning kreves.  Løsningene vi hadde i går fungerer ikke i morgen. Som en konsekvens av at arbeidslivet er i endring må også foretakene i arbeiderbevegelsen omstille seg. HR vil få viktigere oppgaver fordi det bl.a. stilles nye og andre krav til hvordan vi leder, lærer, kommuniserer og samarbeider. HR-faget har utviklet seg til å bli et omfattende fagområde og moderne HR teori gir innsikt i alt fra menneskesinnet og organisasjonspsykologi til kompetanseutvikling og arbeidsrett. Gir HR-faget nødvendig innsikt for å lykkes i omstillingen og på den måten bidra til å øke organisasjonsgraden og styrke arbeiderbevegelsens slagkraft? Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening arrangerer HR-dagen for politisk- og administrativ ledelse i våre medlemsforetak. 

Konferansier og debattleder: Marie Simonsen

08.30 Registrering  – bevertning
09.00 Velkommen – "Hvorfor har vi satt organiseringen av arbeiderbevegelsen på dagsorden?" Astrid Driva Rødsand,                  Direktør AAF og Kine Smith Larsen, Tidligere avdelingsleder LO
09.15 «Viktigheten av god personalledelse for å stå styrke foretakenes gjennomslagskraft» Hadia Tajik, Nestleder AP 09.30 «Tør vi være tydelige personalledere i arbeiderbevegelsen?» Grethe Fossli, Spesialrådgiver, tidligere                             avdelingsleder i LO
10.15 «Fra norsk personal til internasjonal HR», Even Bolstad, Leder HR-Norge
11.00 «Paneldebatt: Har arbeiderbevegelsen tiltro til HR-faget?» Tajik, Bolstad og Grethe Fossli
11.20  Lunsj
12.10  «Arbeiderbevegelsen i arbeidsgiverrollen – kan vi både være gode arbeidsgivere og gode fagforeninger?»
           Jan Davidsen, Forbundsleder Pensjonistforbundet, tidligere Forbundsleder Fagforbundet *
12.30   «Valgte ledere - lederansvar og lederrolle» Torbjørn Overholt, Partner Great Leadership Institute
13.15   «Arbeidsgiver på valg – den konfliktfylte rollen i varslingens tid.» Arne Selvik, Rådgiver og fagbokforfatter 14.00   «Samarbeid i forbundsledelsen og HR i praksis: Fra strategiarbeidet i Industri Energi», Terje Valskår, Nestleder                IE og Christopher Birknes HR-sjef IE
14.45   Paneldebatt: «Kan HR hjelpe oss med nødvendig omstilling i arbeiderbevegelsen?» Davidsen, Overholt, Selvik,              Valskår og Birknes
15.05   Takk for i dag

KART & KOMPETANSE
Hvordan navigere i et arbeidsliv under endring

Kompetanse-konferanse 14. november, Oslo Kongressenter Folkets Hus

NYTT HØGSKOLESTUDIUM:
 "LEDELSE I DEN NORSKE ARBEIDSLIVSMODELLEN"
I SAMARBEID MED OSLOMET

I samarbeid med OsloMet tilbyr AAF et nytt høgskolestudium i ledelse med oppstart høst 2018.

Det nye studiet heter «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen». Studiet skal være et alternativ til tradisjonell utdanning i ledelse og organisasjonsfag, hvor det legges vekt på kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens oppbygging og virkemåte, hva som skiller norsk arbeidsliv fra arbeidslivet i andre land og hvilke føringer dette legger på organisasjonsutforming og ledelsespraksis. Utdanningen anvender Arbeidslivbarometeret,
Medbestemmelsesbarometeret, Ledelsesbarometeret og ikke minst studentenes egne arbeidslivserfaringer som ferskvarekunnskap i undervisningen.

Studiet er som LeA organisert som et deltidsstudium over to år med totalt 60 studiepoeng. Det kan enten tas som påbygging til LeA eller som et selvstendig studie og er ment for ledere, personalledere og potensielle ledere i arbeiderbevegelsen. Studiet består av følgende delemner som kan tas separat eller i sammenheng:

- Arbeidslivskunnskap

- Makt og opposisjon

- Organisasjon og ledelse i norske virksomheter

- Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv

FORLENGET SØKNADSFRIST 17. JUNI

 

ER DET TEMAER DU ØNSKER BELYST GJENNOM VÅRE KURS, KONFERANSER OG WEBINARER? 

Vi setter stor pris på innspill fra medlemsforetakene. Er det problemstillinger som interesserer deg spesielt eller som er spesielt aktuelle i tiden - kom med forslag til kurs og konferanser i AAFs regi.

Name *
Name

 

 

 

 

LeA – Høyskolestudium i organisasjon og ledelse

AAF tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet «LeA Organisasjon og ledelse» som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. LeA ble etablert i 2003 for å gi et godt faglig grunnlag for profesjonell ledelse og personalarbeid i arbeiderbevegelsen. Studiet går over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Studieemnene kan også tas enkeltvis.

Vår 2018 "ORGANISASJONSENDRING OG PROSJEKTLEDELSE"

Emnelærer: Vår Lund

Samlinger: 22. - 23. januar, 5. - 7. mars og 28. - 29. mai

Søknadsfrist 15. november

 
 
 
 

Presentasjon av forslag til nytt lønnssystem 4. oktober kl. 13.30 - FOR LEDERE OG PERSONALLEDERE - FÅ PASSORD VED Å HENVENDE DEG TIL AAF: adr@aaf.no eller tlf 48185004

AAF stimulerer til etterutdanning og kompetanseheving. Vi legger spesielt vekt på å styrke medlemmene i lederrollen gjennom personlig rådgivning, kurs og konferanser og gjennom etableringen av møteplasser for faglig lederfellesskap. Jevnlig arrangerer vi personalforum, frokostmøter og lederforum.  Vi kan også skreddersy interne seminar eller opplæringskurs spesielt tilrettelagt for det enkelte medlemsforetak. 

AAF har etablert frokostmøter som en av flere møteplasser for våre medlemmer.
Hver annen måned inviterer vi til faglige frokostseminarer i sentralt i Oslo, kl. 08:30-10:30.
Frokostseminarene er gratis og åpne for alle.