LOVER OG REGLER

Medlemskap i AAF gir tilgang til gratis juridisk rådgiving innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett og tilstøtende rettsområder. AAF tilbyr fremstående jurister med spisskompetanse innen arbeidsrett og forståelse for arbeiderbevegelsens høye krav til redelig personalledelse. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. Kontakt via administrasjonen i AAF  

Individuell arbeidsrett

 • ansettelser

 • oppfølging av ansatte i forhold til disiplinærsaker, sykefravær og lignende

 • arbeidstid

 • HMS

 • oppsigelse/avskjedssaker

 • omorganiseringer og bemanningstilpasninger

 • virksomhetsoverføring- og nedleggelse, fusjoner og nedbemanningsprosesser

 • permitteringer

Kollektiv arbeidsrett

 • opprettelse og revisjon av tariffavtaler og særavtaler

 • rettstvister, tolking og forhandlinger vedrørende eksisterende tariffavtaler

 • hovedavtaler

 • landsoverenskomster

 • overenskomster

 • særavtaler

Andre rettsområder

 • trygderett

 • personvern m.m.

LOVER

Arbeidstvistloven
Likestillingsloven
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Diskrimineringsloven om etnisitet
Diskrimineringsloven om seksuell orientering
Ferieloven
Folketrygdloven
Lov om allmengjøring av tariffavtaler 
Lov om yrkesskadeforsikring
Lønnsgarantiloven
Permitteringslønnsloven
Personopplysningsloven  

FORSKRIFTER

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) 
Forskrift om behandling av personopplysninger (Personopplysningsforskriften) 

ANNET

Lovdata - hele Norges lover 
Regjeringen.no - Offentlig dokumentasjon og informasjon
Regelhjelp
Regler for fridager i mai