Organisasjonsendring, prosjekt og prosjektledelse

Oppstart vår 2018

STUDIEINNHOLD

  • Kunnskap om hvorfor og hvordan organisasjoner endres
  • Kjennskap til ulike strategier for organisasjonsendring og til ledelsens rolle i endringsprosesser
  • Kjennskap til faglige tradisjoner i organisasjonsutvikling
  • Kjennskap til læring og medvirkning som grunnlag for organisasjonsutvikling
  • Kunnskap om kjennetegn ved prosjekt som organisasjonsform
  • Kunnskap om faser, arbeidsmåter og prosesser i prosjektarbeid
  • Kunnskap om styring og ledelse av prosjekter

Emne omfatter drivkrefter og strategier for organisasjonsendring og belyser ulike forhold som er viktige for forståelse av endringsprosesser og organisasjonsutvikling. Emnet fokuserer videre på prosjektorganisering som tids- og saksavgrenset arbeidsform og gir innsikt i hvordan prosjekter kan planlegges og gjennomføres innen rammene av basisorganisasjonens struktur parallelt med løpende oppgaver. 

Emnet gjennomføres som tre samlinger av to (tre) dager og baseres på studentaktive læringsformer som oppgaveløsing, seminarundervisning, muntlig presentasjon og gruppearbeid. I tillegg vil det bli holdt forelesninger og gitt veiledning. 

Emnet avsluttes med en skriftlig skoleeksamen som utgjør 15 studiepoeng.
Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Søknadsfrist 15. november 2017

Om LeA