PERSONVERNERKLÆRING

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening («AAF», «Vi», «Oss» eller «Vår»), org. nr. 977 361 168, er en frittstående arbeidsgiverorganisasjon for arbeiderbevegelsen. I forbindelse med at du (“Du”, “Deg” eller “Din”) samtykker til å motta elektronisk markedsføring fra Oss, vil Vi behandle Dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen («Personvernerklæring») inneholder opplysninger Du har krav på når Det behandlet behandles personopplysninger i forbindelse med elektronisk markedsføring.

Du kan være trygg på at Vi behandler dine personopplysninger på en sikker måte. Nedenfor finner Du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor Vi gjør dette og Dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysningene.

1. Samtykke til elektronisk markedsføring

Vi sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker. Nyhetsbrevet inneholder veiledning, nyhetssaker, ledige stillinger, informasjon om kurs og andre aktiviteter, HR-nytt og nytt fra advokatene m.m.

Ved aksept av denne Personvernerklæringen og ved Din påmelding samtykker Du til å motta nyhetsbrev og gunstige tilbud, samt at Dine personopplysninger kan bli behandlet til markedsføring av AAFs medlemsfordeler.

Når Du melder Deg på nyhetsbrevet får Du informasjon om hva Vi samler inn og hvorfor. Påmeldingen må bekreftes ved å klikke på en lenke i e-post, såkalt dobbelt opt-in. Det er for at Vi skal kunne dokumentere Din påmelding til nyhetsbrevet. Du kan når som helst trekke Ditt samtykke tilbake ved å benytte avmeldingsfunksjonen i det enkelte nyhetsbrev eller ved å kontakte Oss på e-post post@aaf.no.

Dersom Du trekker tilbake Ditt samtykke til å motta direkte markedsføring fra Oss, vil Vi imidlertid ikke slette Dine opplysninger fra Våre databaser, med mindre Du uttrykkelig ber Oss om dette.

2. Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

3. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Ved å melde deg på Vår e-postliste vil Vi kunne behandle Dine personopplysninger, herunder Din epostadresse. Vi benytter Oss av tjenesten MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev, og her kan Vi se om Du har åpnet en e-post og klikket på lenker. Dette er nyttig for å finne ut hvilket innhold som er interessant for Deg.

4. Formålet med vår behandling av dine personopplysninger

Vi er opptatt av å behandle Dine personopplysninger på en måte som gjør at Du kan føle deg trygg på at opplysninger om Deg behandles konfidensielt. Vi behandler derfor kun de personopplysninger som er nødvendige for å administrere undersøkelser og sende Deg informasjon og tilbud vedrørende Våre tjenester. Dersom Du samtykker til elektronisk markedsføring vil Du også kunne motta informasjon fra Oss med tilbud og nyheter fra Våre samarbeidspartnere. Vi vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra Deg om bruk til annet formål.

5. Hvor lenge vil personopplysningene behandles?

Vi vil ikke lagre Dine personopplysninger lenger og i større grad enn nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt i henhold til gjeldende lovgivning, eksempelvis etter bokføringsloven. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav. Ved påmelding til nyhetsbrev blir Din e-postadressen lagret i tjenesten MailChimp og forblir lagret så lenge Du åpner Våre nyhetsbrev med jevne mellomrom, med mindre Du kontakter Oss på e-post post@aaf.no og be Oss slette opplysningene. Din e-postadressen vil automatisk bli slettet dersom Du ikke åpner e-postene på lenge, eller om Din epostadresse ikke lenger fungerer. Du kan når som helst gå inn og endre Dine preferanser eller melde Deg av nyhetsbrevet via en link i e-posten. Dersom Du melder Deg av vil Din e-post slettes fra systemet, og Vi vil ikke lenger kunne knytte enkelthendelser som åpning av e-post og klikk på link til Deg som person.

6. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi samarbeider med tredjeparter og Vi kan dele Dine personopplysninger med organisasjoner som er Våre samarbeidspartnere, og som er involvert i markedsføring eller administrering av undersøkelser. Før Vi utleverer personopplysninger til organisasjoner vil Vi kreve at disse bare bruker slike personopplysninger i tråd med det formål som nevnt i denne Personvernerklæringen og Vi vil innhente de garantier som anses påkrevd for beskyttelse av Dine personopplysninger.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra Oss er forpliktet til å følge Våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Vi vil, fra tid til annen, utlevere anonymiserte opplysninger til Våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vil bli aggregert hos Oss, før de, i anonymisert form, blir utlevert til tredjeparter.

7. Tredjepartslinker

Av og til, etter vårt skjønn, kan Vi inkludere eller tilby tredjeparts produkter eller tjenester på Vår Nettside eller i Våre nyhetsbrev. Vi kan også ha lenker på Vår Nettside eller i Våre nyhetsbrev til andre nettsteder som ikke er under Vår kontroll. Disse koblingene tilbys kun til orientering. Disse tredjeparts nettsider har separate og uavhengige retningslinjer for person vern. Vi oppfordrer Deg til å lese personvernreglene for hver nettside Du besøker. Vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettsidene.

8. Sikkerhet

Beskyttelse av Dine personopplysninger er viktig for Oss. Derfor gjør Vi det Vi kan for å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av Dine personopplysninger.

Vi har i dag en IKT-driftsmodell gjennom LO-Media. LO-Media benytter kun egne servere lokalisert i Oslo og har selv ansvaret for løpende vedlikehold og kontroll av maskinvare og programvare. Personopplysninger blir bare oppbevart i særskilte mapper på kryptert område der tilgangen til spesifikke mapper er begrenset med personlig brukernavn og passord. All inngående og utgående datatrafikk routes gjennom eget sikkerhetsfilter og loggføres. Våre nettsider er hostet hos Squarespace. Drift og support av nettsidene gjøres internt og av Gjerholm design. Det er ingen koblinger mellom nettsidene og Våre andre IKT-systemer.

Vi evaluerer Våre datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til Våre datasystemer. Ved avvik vedrørende Dine personopplysninger vil Vi varsle Deg via e-post innen 4 virkedager.

9. Overføring av personopplysninger til utlandet

Dine personopplysninger kan overføres innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne Personvernerklæringen representerer Ditt samtykke til denne overføringen. Du kan være trygg på at Vi kun vil overføre personopplysninger til tredjeparter som vi anser for å ha implementert tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre Dine personopplysninger.

10. Behandlingsansvarlig

AAF ved direktør er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med Vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av Dine personopplysninger. AAF ved direktør har ansvaret for den daglige oppfølgingen av forhold som gjelder personvern i virksomheten.

11. Dine rettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter og Vi har jobbet for å gjøre det enkelt for Deg å utøve disse rettighetene ved å kontakte Oss på e-post post@aaf.no.

a) Informasjon: Du har krav på informasjon om hvilke personopplysninger Vi behandler opplysninger om Deg og hvordan vi behandler disse.

b) Innsyn: Du kan kreve å få utlevert en kopi av opplysninger Vi har om Deg.

c) Retting: Du kan kreve rettet og supplert opplysninger om Deg.

d) Sletting: Du kan be om sletting av alle personopplysninger om Deg, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som Du fremdeles ønsker å ha tilgang til eller at Vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid.

e) Begrensning: Du kan be om at Vi begrenser bruken av Dine opplysninger.

f) Dataportabilitet: Du kan be om at Dine opplysninger overføres til Deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

g) Innsigelse: Du kan be om at Vi ikke benytter Dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. Du kan også motsette Deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert. Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som fastsatt i lov. Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan slik informasjon skal behandles. For å beskytte Oss mot falske forespørsler om tilgang, kan Vi kreve tilstrekkelig informasjon av Deg for å bekrefte at den som gjør forespørselen, er autorisert til å gjøre det.

Dersom Du ønsker å utøve Dine rettigheter du kontakte Oss på e-post post@aaf.no.

12. Kontakt

Dersom Du vil benytte Deg av Dine rettigheter til innsyn, retting, sletting, begrensning, dataportabilitet eller innsigelse av personopplysninger eller dersom Du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen, Vår behandling eller ønsker å klage på Vår behandling, kan Du kontakte Oss på post@aaf.no

Vi vil gjennomgå alle klager og hvis en klage er funnet berettiget, vil Vi iverksette alle rimelige skritt for å løse problemet. Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettside.