Personalsjef i Norsk Arbeidsmandsforbund

Vår nåværende personalsjef går over i en ny stilling søker vi etter hans etterfølger i forbundet sentralt. Norsk Arbeidsmandsforbund har i dag 76 medarbeidere, inkludert den valgte ledelsen. I tillegg til ansatte ved forbundets hovedkontor, er medarbeiderne fordelt  på åtte avdelinger fra nord til sør i landet. Personalsjefen er også nærmeste overordnede for avdelingskontorene, deltar i forbundsstyremøter og inngår i forbundets ledergruppe. Personalsjefen er direkte underlagt forbundslederen. Forbundet har hovedkontor ved regjeringskvartalet.

Arbeidsoppgaver

Vår nye personalsjef er forbundets fremste ressurs innen personal og intern organisasjon og skal bl.a:

- være pådriver for videreutvikling av forbundet og avdelingskontorene som støttende og effektive redskap for medlemmer, tillitsvalgte og avdelingsstyrer.

- løpende vurdere kompetanse- og ressursbehov samt utvikle og gjennomføre personalplaner

- ha løpende dialog og drøftinger med ansattes representanter

- lede og delta i interne utviklingsprosjekter

- sørge for oppfølging i personalsaker

- følge opp personaladministrative saker som ajourføring av personalhåndbok og HMS-system, rapportering og oppfølging i personalsaker

- sørge for at ledere på forbunds- og avdelingskontorer ivatetar sitt personalansvar

- planlegge og organisere samlinger og møter som en del av den løpende utviklingen av forbundet

- delta i ledermøter og samlinger

- legge til rette for godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

- Ledererfaring og allsidig erfaring fra fagområdet

- Innsikt i organisasjonslivet og gjerne med erfaring fra fagbevegelsen

- Personal- og organisasjonsrelevant utdanning fra høyskole/universitet

- God kunnskap om arbeidsmiljøloven, hovedavtalene og relevant lov- og avtaleverk for øvrig

- Generelt gode IT-kunnskaper

- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

- Personlig egnethet for stillingen

 

Vi tilbyr

Gode lønns- og arbeidsvilkår

Kantine og  gode velferdsordninger

Søknadsfrist 14.06.2019