Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Medlemmene i AAF er foretak eller organisasjoner som har tilknytning til arbeiderbevegelsen, herunder LO og tilsluttede forbund, regionskontorer, avdelinger, fagforeninger, politiske partier, institusjoner og forretningsforetak.

AAF har som hovedoppgave å ivareta medlemmenes felles arbeidsgiverinteresser. Dette innebærer ansvar for forhandlinger, informasjons- og rådgivingsarbeid og å medvirke til utviklingen av en god ledelses- og personalpolitikk basert på arbeiderbevegelsens verdier.

AAF legger vekt på å skape gode møteplasser for kompetanse- og erfaringsutveksling med mål om å skape faglig fellesskap lederne imellom og mest mulig enhetlig tolkning og håndtering av lover og avtaleverk. 

 

LEDELSE

I arbeiderbevegelsen skal vi utøve en redelig og tydelig personalledelse innenfor rammene av gjeldende avtaleverk. AAF har som mål å trygge lederne i lederrollen. 

TARIFF

AAF skal arbeide for at kontingenten våre medlemsforetak mottar blir benyttet på en måte som ivaretar deres medlemmers interesser. 

KOMPETANSE

AAF stimulerer til etterutdanning og kompetanseheving. Vi fokuserer på god ledelse gjennom personlig rådgiving, kurs og konferanser og gjennom etableringen av møteplasser for faglig lederfelleskap.  

Medlemskap i AAF gir oss som forbund mange fordeler. Transportarbeiderforbundet bruker AAF og deltar aktivt i AAFs arbeid i flere sammenhenger. Dette mener vi er viktig og gir oss og våre medarbeidere den tryggheten vi alle trenger for å ivareta vår rolle som arbeidsgiver. Vårt medlemskapet i AAF er en konstruktiv måte å balansere organisasjonens behov i saker som omhandler arbeidsgiverspørsmål både i forhold til daglig drift og i et mer langsiktig perspektiv.
— Dag Einar Sivertsen, Norsk Transportarbeiderforbund